HEALTH

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete tjänar på att samordnas med miljö- och säkerhetsarbetet.

SAFETY

De företag som tagit ett helhetsgrepp får lättare genomslag med sitt säkerhetsarbete så väl internt som externt.

ENVIRONMENT

Samordningseffekter kan uppnås när miljöriskbedömningar utförs samtidigt som riskbedömningar för arbetsmiljö och säkerhet.

Välkommen till HSE-MÖTET

Ett företags HSE-arbete består av flera viktiga pusselbitar. Det gäller att integrera Arbetsmiljö (Health), Säkerhet (Safety) och Yttre miljö (Environment) i det dagliga arbetet på företaget. Genom att få tillgång till rätt verktyg kan HSE-arbetet medföra t ex en smidigare riskhantering eller en enklare och mer flexibel krishantering. Att uppnå den här typen av samordningsvinster är kostnadseffektivt.

Välkommen till Malmö börshus 30 januari 2020

HSE-mötet är en mötesplats där chefer och de som jobbar med HSE-frågor inom olika branscher får möjlighet att träffas och tar del av varandras erfarenheter.

Ett bra HSE-arbete kvalitetssäkrar ditt företags dagliga arbete i alla led från ledning till anställda. HSE-mötet riktar sig till VD/chefer/ansvariga inom företaget, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, miljöansvariga, säkerhetsansvariga och ansvariga myndigheter.

Välkomna till HSE-mötet och Malmö Börshus den 30 januari 2020!

-->